ترجمه مدارک دانشگاهی

مدرک تحصیلی دانشگاهی معمولا شامل  دانشنامه و ریز نمرات است.
افرادی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور را دارند ، باید مدارک تحصیلی دانشگاهی خود را بر حسب نیاز کشور مقصد ، ترجمه کنند و مدرک ترجمه شده مورد تایید قوه قضائیه و وزارت خارجه قرار گیرد .