خدمات ترجمه

ترجمه برگ مرخصی

از انواع مدارک مهمی که هنگام گرفتن ویزا باید تحویل سفارت داده شود ، ترجمه برگه مرخصی از محل کار می باشد .

برگه مرخصی ترجمه شده جزء مدارک شغلی می باشد که همراه ترجمه روزنامه رسمی و ترجمه رسمی فیش حقوقی سه ماه آخر و ترجمه رسمی گواهی اشتغال به سفارت داده می شود .

دقت کنید برای تایید دادگستری و وزارت امور خارجه باید گواهی مرخصی با مهر اداره کارگزینی یا بخش اداری همراه باشد .

اگر شرکت دولتی باشد بدون مدرک پشتیبان قابل ترجمه می باشد اما اگر شرکت خصوصی باشد باید آگهی تغییرات یا آگهی تاسیس به همراه روزنامه رسمی شرکت ارائه شود.

ترجمه اساسنامه

یکی از ارکان مهم هر شرکت، اساسنامه آن شرکت می باشد ، که در آن سال تاسیس شرکت ، نوع فعالیت ، مدیریت و سایر مواردی که به شرکت مربوط است نوشته می شود .

اساسنامه برای معرفی شرکت به شرکت های خارجی لازم می باشد که برای آن باید ترجمه و به تایید دادگستری و وزارت خارجه برسد .

گاهی نیز ترجمه رسمی اساسنامه شرکت را برای اخذ ویزا به سفارتخانه ارائه می کنند .

همچنین شرکت هایی که می خواهند در خارج از کشور شعبه داشته باشند حتماباید اساسنامه آن ها ترجمه شود .

برای حضوردر مناقصه های خارجی نیز نیاز به ترجمه رسمی اساسنامه می باشد .

ترجمه روزنامه رسمی

روزنامه رسمی آگهی تاسیس ، روزنامه رسمی آگهی تصمیمات ، روزنامه رسمی تغییر نام ، روزنامه رسمی آگهی تغییرات ، روزنامه رسمی ثبت شرکت و ... از مواردی هستند که شامل روزنامه رسمی می باشند .

ترجمه رسمی روزنامه از جمله مدارک شغلی است که سفارتخانه برای صدور ویزا ممکن است از فرد بنا به شرایط او درخواست کند .

معمولا افرادی که قصد مهاجرت کاری دارند و در ایران دارای شرکت می باشند ، برای اثبات این موضوع روزنامه رسمی شرکت خود را ترجمه می کنند و در اختیار سفارت قرار می دهند .

ترجمه قراردادها

بسیاری از شرکت ها ، سازمان ها و ارگان های مختلف که قراردادهای بزرگ منقعد می کنند نیاز دارند تا قراردادهای خود را ترجمه رسمی نمایند .

ترجمه رسمی قراردادهای تجاری یک امر حقوقی است و بسیار دقیق و حساس می باشد که نیاز به نظارت دقیق مترجم دارد .

برخی از قراردادها هستند که در خارج از ایران و به زبان خارجی تنظیم می شوند که برای ترجمه آن باید قرارداد ممهور به مهر دو طرف یا حداقل طرف ایرانی باشد تا ترجمه گردد .

برای ترجمه قرار داد تجاری ، اصل قرارداد باید در اختیار دارالترجمه قرار بگیرد .

ترجمه قرارداد ، زیرمجموعه ترجمه با کیفیت و تخصصی محسوب می شود .